RODO

Klauzula informacyjna RODO.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) uprzejmie Pana/Panią informuję, iż:

 1.  Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Joanna Kotkowska i Paweł Kotkowscy – wspólnicy Gabec s. c. P. J. Kotkowscy ul. Inwestycyjna 18, 26-600 Radom, REGON 670527197, NIP 7960086062. Kontakt ze wskazanym Administratorem może Pan/Pani uzyskać w drodze listownej (Ul. Inwestycyjna 18, 26-600 Radom), mailowej (joanna.kotkowska@gabec.pl) lub telefonicznej (+48 669 697 896).
 2.  Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Polak działający z ramienia Głowacz Polak Kancelaria Prawna Spółka  z o.o. o nr. NIP 6010088063. Kontakt z Inspektorem może Pani/Pan uzyskać w drodze mailowej biuro@gpkp.pl, listownej Głowacz Polak Kancelaria Prawna Spółka  z o.o. 01-203 Warszawa ul.Karolkowa 50/4 .
 3.  Pana Pani dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – f) w celu:
  1. zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy;
  2. wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą o ile przetwarzanie jest oparte o zgodę;
  3. wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym marketingu.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).
 5.  Administrator może udostępnić dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  1. podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których podmiot realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,
  2. podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
  3. właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe,
  4. organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  4. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. sprostowania swoich danych osobowych;
  6. przenoszenia swoich danych;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.