Polityka Jakości / Polityka Środowiskowa

GABEC S.C. P.J. Kotkowscy specjalizuje się w produkcji elementów złącznych wytwarzanych w technologii obróbki plastycznej kucia na zimno na prasach wielozadaniowych oraz obróbki skrawaniem na obrabiarkach CNC. Wytwarzanie odbywa się w procesach przyjaznych środowisku, zaplanowanych i realizowanych w sposób ograniczający emisję zanieczyszczeń.

Naczelnym zadaniem Spółki jest produkowanie i utrzymywanie zdolności do stałego dostarczania wyrobów, które spełniają wymagania klienta oraz dążenie do zwiększenia jego zadowolenia.

Umacnianie pozycji ekonomicznej na rynku, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia pozycji  wiodącej w branży, realizujemy przy podejściu procesowym opartym na ryzyku poprzez:

 • zrozumienie, spełnianie, monitorowanie i przeglądy specyficznych wymagań klienta, obowiązujących nadrzędnych wymagań prawnych – polskich, europejskich i lokalnych dotyczących przedsiębiorstwa oraz znaczących aspektów środowiskowych,
 • określenie i monitorowanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających istotne znaczenie dla określonego strategicznego kierunku działania organizacji i zdolności osiągania założonych celów,
 • zdefiniowaną i wdrożoną politykę odpowiedzialności biznesu, obejmującą politykę antykorupcyjną, kodeks postepowania dla pracowników, politykę eskalacji w zakresie etyki, konkurencyjność wyrobu oraz optymalizację kosztów wytwarzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • zrozumienie i zarządzanie powiązanymi ze sobą procesami jako systemem, który przyczynia się do skuteczności i efektywności organizacji w osiąganiu zamierzonych wyników
 • wdrażanie nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich ekologiczności,
 • planowanie i wdrażanie działań, które uwzględniają ryzyka i szanse w celu zwiększenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania, poprawy wyników oraz zapobiegania negatywnym efektom
 • systematyczne i planowe szkolenie wszystkich  pracowników w zakresie produkcyjnym, technologicznym, środowiskowym oraz z obszaru stosowanego systemu zarządzania, organizacji i optymalizacji pracy
 • zaangażowanie kierownictwa firmy w sprawy ochrony środowiska naturalnego poprzez zrównoważony rozwój, analizę ryzyka i gospodarkę zasobami
 • zapewnienie niezbędnych środków do realizacji założonych celów tj. wykwalifikowany, kompetentny i świadomy personel, środki finansowe, wyposażenie techniczne oraz inne uwzględniające ochronę środowiska
 • stosowanie się do przepisów ochrony BHP – poszanowania środowiska naturalnego, propagowanie zachowań proekologicznych w miejscu pracy, nadzorowanie oraz monitorowania oddziaływania na środowisko, a także ograniczania emisji zanieczyszczeń
 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001; IATF 16949; i ISO 14001

Polityka stanowi ramy do ustalenia i przeglądu celów jakości oraz zadań środowiskowych. Zobowiązuję się do spełnienia wymagań i nadzoru założonych celów poprzez ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością, dążąc do umacniania przedstawionej misji i wizji przedsiębiorstwa.

Oświadczam, że Polityka Jakości i Polityka Środowiskowa jest weryfikowana pod względem jej aktualności oraz spójności, jest znana wszystkim pracownikom firmy oraz dostępna dla zainteresowanych stron. Za jej propagowanie odpowiadam osobiście.