Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej określanych jako „Użytkowników”) działającego pod adresem www.gabec.pl (dalej określany jako „Serwis” albo jako „Portal”).
 2. Współadministratorami danych osobowych są Joanna Kotkowska i Paweł Kotkowski – wspólnicy Gabec s. c. P. J. Kotkowscy ul. Inwestycyjna 18, 26-600 Radom, REGON 670527197, NIP 7960086062. Kontakt ze wskazanym Administratorem może Pan/Pani uzyskać w drodze listownej, mailowej (joanna.kotkowska@gabec.pl) lub telefonicznej (+48 669 697 896) (dalej określana jako „Usługodawca”).
 3. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać do naszego Inspektora Ochrony Danych – Grzegorza Polaka, na adres e-mail rodo@expressisverbis.pl.
 4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 1. Usługodawca jest administratorem danych Użytkowników.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeżeli kontaktuje się on z Usługodawcą celem uzyskania informacji o ofercie Portalu i udostępnia przy tym swoje dane osobowe. W tym przypadku zbierane i przetwarzane są wyłącznie imię i nazwisko, adresy e-mail oraz dane podane w treści wiadomości.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Usługodawca jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dla prawidłowego funkcjonowania Portalu, w tym dla realizacji zawieranych umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 8. Zbierane przez Usługodawcę dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz na podstawie i w granicach przepisów prawa. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jak również prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Poprawianie Danych Osobowych może być dokonywane poprzez kontakt Użytkownika z obsługą Portalu, zarówno drogą poczty tradycyjnej jak i pocztą elektroniczną.
 9. Usługodawca informuje, że do danych osobowych Użytkownika dostęp mogą uzyskać również uprawnione organy państwowe w ramach kompetencji określonych właściwymi przepisami, w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy).
3. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i polityki cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na stronie głównej Portalu w zakładce „polityka prywatności”. Każda zmiana polityki prywatności i cookies będzie widoczna w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie głównej Portalu.
4.OGÓLNY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) uprzejmie Pana/Panią informuję, iż:
 1.  Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Joanna Kotkowska i Paweł Kotkowscy – wspólnicy Gabec s. c. P. J. Kotkowscy ul. Inwestycyjna 18, 26-600 Radom, REGON 670527197, NIP 7960086062. Kontakt ze wskazanym Administratorem może Pan/Pani uzyskać w drodze listownej (Ul. Inwestycyjna 18, 26-600 Radom), mailowej (joanna.kotkowska@gabec.pl) lub telefonicznej (+48 669 697 896).
 2.  Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Polak działający z ramienia Kancelarii Prawnej Expressis Verbis sp. z o. o. Kontakt z Inspektorem może Pani/Pan uzyskać w drodze mailowej rodo@expressisverbis.pl, telefonicznej +48 725 439 290  lub listownej Kancelaria Prawna Expressis Verbis sp. z o. o. Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha.
 3.  Pana Pani dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – f) w celu:
  1.  zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy;
  2. wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą o ile przetwarzanie jest oparte o zgodę;
  3. wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  6. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
  7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym marketingu.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).
 5.  Administrator może udostępnić dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  1. podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których podmiot realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,
  2. podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
  3. właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe,
  4. organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  4. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. sprostowania swoich danych osobowych;
  6. przenoszenia swoich danych;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.